ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบโควต้า (รอบ 2) ปีการศึกษา2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

ประกาศ นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการพิจาณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด(ระบบโควต้า) ปีการศึกษา2558 ครั้งท

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าต่อภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง (โควต้า)

ประกาศ รับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อินเตอร์เน็ต

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ(เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 1/2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557