Print

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program In Business Computer (Continuing Program)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program In Marketing (Continuing Program)