• ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  • สาขาวิชาการบัญชี

  • สาขาวิชาการตลาด

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  • สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

 • ประเภทวิชาคหกรรม

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  • สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์

 • ประเภทวิชาศิลปกรรม

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก