• ประเถทวิชาพาณิชยกรรม

  • สาขาวิชาการบัญชี

  • สาขาวิชาการตลาด

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  • สาขาวิชาการโรงแรม

 • ประเภทวิชาคหกรรม

  • สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

 • ประเภทวิชาศิลปกรรม

  • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

  • สาขาวิชาการออกแบบ

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก