ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสประจำตัวนักศึกษา

  
  
  
 
 
 
 
   
  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาการตลาด
  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  
 
  งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
   
 
 

 

 

 

 


       วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  เป็นวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 เดิมชื่อ  "โรงเรียนการช่างสตรีร้อยเอ็ด” โดยอาศัยโรงอาหาร ของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางประมูล  ศรีมาดี  รักษาการแทนครูใหญ่  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคประถมศึกษาปีที่  6  มีจำนวนครู  2  คน  นักเรียน  30  คน
และ ได้มีการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้

 

 

 
พ.ศ.  2482

ย้ายโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูมูลร้อยเอ็ด (วิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน)

พ.ศ.  2483

ย้ายจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลร้อยเอ็ดมาอยู่ที่ดินของราชพัสดุ มีเนื้อที่ 5 ไร่1 งาน 78.2 ตารางวา  ซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบัน

พ.ศ.  2485

เปลี่ยนชื่อจาก"โรงเรียนช่างทอผ้า" เป็น "โรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าร้อยเอ็ด"

พ.ศ.  2490

เปลี่ยนชื่อจาก"โรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าร้อยเอ็ด" เป็น"โรงเรียนช่างเย็บสตรี"สอนหลักสูตร  2  ปี

พ.ศ.  2495

เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร  3  ปี

พ.ศ.  2503 

เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาชั้นสูง หลักสูตร  3 ปี

พ.ศ.  2509

เปิดรับนักเรียนชั้น ม.ศ.3 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี 3 แผนก คือ

  1. แผนกผ้าและการตัดเย็บ
  2. แผนกอาหารและโภชนาการ
  3. แผนกคหกรรม

พ.ศ.  2519

ได้รับเลื่อนวิทยาฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  และเปิดสอนระดับ ปวส.
แผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป รับผู้สำเร็จ ม.ศ.5 ที่เลือกเรียนวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

พ.ศ.  2523

เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาพณิชยการ

พ.ศ.  2526

เปิดสอนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม(สาขาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง)

พ.ศ.  2527

เปิดสอนหลักสูตร ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และเปิดสอนหลักสูตร
ปวท.สาขาวิชาการบัญชี

พ.ศ.  2533

เปิดสอนหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาการตลาด

พ.ศ.  2535

เปิดสอนหลักสูตร ปวท.สาขาวิชาการตลาด

พ.ศ. 2537

เปิดสอนหลักสูตรปวช. สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจและสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
เปิดสอนหลักสูตรปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปิดสอนหลักสูตรปวส. (ม.6) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด

พ.ศ. 2538

เปิดสอนระบบทวิภาคี (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
เปิดสอนหลักสูตรปวช. ประเภทศิลปกรรมสาขาวิชาการออกแบบ

พ.ศ. 2540

เปิดสอนหลักสูตรปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

พ.ศ. 2541

เปิดสอนหลักสูตรปวส. สาขาวิชาการบัญชี(ภาคสมทบ)
เปิดสอนหลักสูตรปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ภาคสมทบ)

พ.ศ. 2542

เปิดสอนระบบทวิภาคี(ปวช.)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปิดสอนระบบทวิภาคี(ปวช.)สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม

พ.ศ. 2543

เปิดสอนระบบทวิภาคี(ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม

พ.ศ. 2545

เปิดสอนระบบทวิภาคี(ปวส.)สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม

พ.ศ. 2546

เปิดสอนหลักสูตร (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดสอนหลักสูตร (ปวส.) สาขาวิชาการออกแบบตกแต่ง
เปิดสอนหลักสูตร (ปวส.) สาขางานศิลปหัตถกรรม

พ.ศ. 2549

เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา  ระดับ ปวช.  และ ปวส.  สาขาวิชาต่างๆ  ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ.2546  (ปวช.)

         ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขางานการบัญชี
-สาขางานการขาย
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

         ประเภทวิชาคหกรรม
-สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

        ประเภทวิชาศิลปกรรม
-สาขางานวิจิตรศิลป์
-สาขางานการออกแบบ
-สาขางานศิลปหัตถกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546  (ปวส.)

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  

ประเภทวิชาคหกรรม
-สาขางานการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
-สาขางานการประกอบอาหาร
-สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์       

ประเภทวิชาศิลปกรรม
-สาขางานการออกแบบ
พ.ศ. 2552

เปิดสอนหลักสูตร (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

   

 

 

 
 
  ลิงค์ภายนอก