วันอังคาร ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์หัวเรื่องวันประกาศผู้ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดการประเมิน ตำแหน่ง ครู กลุ่มงานบริการทั่วไป      เปิดอ่าน ! 2016-05-05 20:27:29 admin
ตารางตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2559      เปิดอ่าน ! 2016-05-02 12:11:01 admin
ฟอร์มแผนการเรียนทวิศึกษา 59      เปิดอ่าน ! 2016-02-25 16:11:31 admin
ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1/59      เปิดอ่าน ! 2016-01-07 16:29:53 admin
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์      เปิดอ่าน ! 2015-12-15 18:00:08 admin
Untitled Document
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์หัวเรื่องวันประกาศผู้ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการโรงแรมพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ 3      เปิดอ่าน ! 2016-02-25 16:13:13 งานพัสดุ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนพร้อมระบบห้องเรียนเทคโนโลยีไร้สาย      เปิดอ่าน ! 2015-11-06 15:35:05 admin
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนพร้อมระบบห้องเรียนเทคโนโลยีไร้สาย      เปิดอ่าน ! 2015-11-06 15:32:28 admin
Untitled Document
    ข่าวกิจกรรม
หัวเรื่องกิจกรรมผู้ประกาศ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 admin
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พ่อหลวง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
วันที่ประกาศ: 2015-12-04 09:28:13
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง สพป.ร้อยเอ็ตเขต๑ กับ อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 30 พ.ย. 58 admin
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง สพป.ร้อยเอ็ตเขต๑ กับ อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 30 พ.ย. 58
วันที่ประกาศ: 2015-12-01 09:24:37
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 admin
ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดได้ส่ง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
วันที่ประกาศ: 2015-10-28 13:04:34
โครงการลูกเสือวิสามัญบริการด้วยจิตผูกมิตรด้วยใจ admin
จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ สร้างจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ที่วัดสว่างอารมย์ นักเรียนชั้น แผนกวิชาการโรงแรม ปวช. 1/1
วันที่ประกาศ: 2015-10-09 10:16:25
Untitled Document
    ประมวลภาพกิจกรรม
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาชีพและผลงานดีเด่น เพื่อประเมินรับรางวัลพระราชทาน
ในวันที่ 19 มกราคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาชีพและผลงานดีเด่น เพื่อสนับสนุนการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน มีการเชิญส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวของและเป็นประโยชน์ในการประเมินเข้ามาร่วม ทั้งประชนชน สมาคมผู้ปกครอง พระสงค์ สถานประกอบการ ศิษย์เก่า มีการแสดงมากมายจากนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนการจัดแสดงผลงานดีเด่นที่เคยได้รับรางวัล ทั้งระดับภาค และระดับประเทศมากมาย
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง สพป.ร้อยเอ็ตเขต๑ กับ อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 30 พ.ย. 58
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง สพป.ร้อยเอ็ตเขต๑ กับ อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 30 พ.ย. 58
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดได้ส่ง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

  หน่วยงานภายใน


 ฝ่ายวิชาการ

Download เอกสาร

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 งานประกันคุณภาพการศึกษา

Download เอกสาร

 งานแนะแนว

Download เอกสาร

 งานทวิภาคี

Download เอกสาร

 งานลูกเสือวิสามัญ
    ข่าวการศึกษา
ศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน วอศ.ร้อยเอ็ด(Fix it Center)

 คณะผู้บริหารวิทยาลัย

ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูล 9 ประการของวิทยาลัยฯ

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประวัตความวิลัยฯ / การจัดการเรียนการสอน

2. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา

3. ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากรแต่ละตำแหน่ง

4. ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สาขาที่เปิดสอน ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี

5. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ประมาณการรายรับเงินงบประมาณ,เงินอุดหนุน,และเงินรายได้

6. ข้อมูลครุภัณฑ์

บัญชีรายละเอียดประกอบงาน/โครงกำรจัดหาครุภัณฑ์

7. ข้อมูลอาคารสถานที่

แบบอาคารสถานที่ / จำนวนห้อง / ข้อมูลการสร้าง

8. ข้อมูลตลาดแรงงาน

รายชื่อสถานประกอบการที่ส่งนักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขา ไปฝึกงาน

9. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดร้อยเอ็ด

สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

Facebook Fan Page RVC
    จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ThaiCreate.Com Tutorials

แสดงสถิติ
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
536
เดือนที่แล้ว
345
ปีนี้
10,193
ปีที่แล้ว
6,979

    WEB LINK

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 115 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์:(043) 511-430 โทรสาร: (043) 511-430 ต่อ 125 อีเมล์: inforvc@gmail.com